Esittelyä työkohteistamme

 Työkohteemme ovat pääosalta kaivos- ja metallinjalostusteollisuus ja
 puunjalostusteollisuus. LVI-suunnittelussa ja sähköistyssuunnittelussa
 kohteinamme teollisuuden lisäksi ovat julkiset rakennuskohteet ja
 asuntorakentaminen.

  1. Kone-, tehdas- ja putkistosuunnittelu

 Vahvuutemme on 14 henkilöä. Tarvittaessa käytössämme ovat
 Polartek Oy:n resurssit 40 henkilöä.
 Lisää emoyhtiöstämme Polartek Oy:stä Polartek Oy 
 Suunnitteluohjelmistona AutoCad-ohjelmistot, MicroStation
 2- ja 3D-ohjelmistot;MicroStation V8, ECE-pipe, sekä eri
 laskentaohjelmat mm. putkistojen jännitysanalyysit.
 Työkohteet ovat pääasiassa olleet Tornio-Kemi alueelle tehtyjä töitä.
 Suunnittelun lisäksi olemme asiakkaan puolesta olleet mukana
 laitevalinnoissa ja -hankinnoissa ja tarvittaessa hoitaneet urakkakyselyt
 ja toimineet projekteissa avustajina ja asennusvalvojina.

 Tehtäviämme eriteltynä:

 Kaivosteollisuus

 Kohteita:
 Outokumpu Chrome Oy, Kemin kaivos, vuodesta 1983 lähtien,
 käsittäen useiden laajennusten ja kunnossapidon tehdas-,
 laite-, LVI-, sähköistys- ja automaatiosuunnittelun.

 Uudet kaivosprojektit:
 Agnico-Eagle Finland, Kittilän kaivos 2007, 2008
 Kevitsa Mining Oy, Sodankylä
 (omistaa kanadalainen kaivosyhtiö First Quantum Mineral)
 2008, Lappland Gold Miners Oy, Pahtavaaran kaivos 2008
 Em. kohteisiin tehty rakennusvaiheeseen sekä käyttöönottoon
 liittyviä sähköistys- ja tehdassuunnittelutehtäviä.

 Suunnittelun kohteita:

 Murskaamon laitteiden sijoitukset: murskain, seulat, kuljettimet
 Teräsrakennesuunnittelua
 Palarikastamon laitteet ja putkistot: kuljettimet, rummut, seulat
 Hienorikastamon laitteet ja putkistot: eri rikastusmenetelmät, jauhimet
 Erilaisten kuljettimien suunnittelut
 Nostoa ja huoltoa vaativat kiskot ja nostokalustot
 Hoitotasot
 Laiteperustuksien rakennustehtävät
 Pumppaukset erilaisilla virtaavilla aineilla
 Erilaisten putkistojen suunnittelua mm höyryputkistot ja massaputkistot
 (lietteen pumppaus); muoviputkistojen suunnittelua

Jaloterästeollisuus

 Erilaisia laitesuunnitteluja
 Layout suunnittelua; tehty 3D-mallinnussuunnittelua, mittavia linjastoja
 Erilaisten putkistojen suunnittelua mm. höyryputkistot,
 kaasuputkistot ja kemikaaliputkistot.
 Teräsrakennesuunnittelua
 Kaukolämpöputkistot
 Nostimien suunnittelua, nosturipalkkien suunnittelua
 Piippujen suunnittelua
 Laiteperustuksien rakennustehtävät
 Hoitotasojen suunnittelua
 Putkisiltojen suunnittelua (mittavia putkisiltoja)

Sellu-, kartonki- ja paperiteollisuus

 Pumppaukset erilaisilla virtaavilla aineilla
 Erilaisten putkistojen suunnittelua: mm. massaputkistot,
 höyryputkistot ja muut virtausputkistot erilaisilla virtaavilla aineilla.
 Laitteiden sijoitussuunnittelua
 Hoitotasot
 Laiteperustukset ja rakennustehtävät

 Muu teollisuus

 Muovikalvojen päällystyslinjan suunnittelu; linjan jatkaminen, tuotannon
 ja tehon lisäys.
 Monipuolista mekaniikkasuunnittelua kuivausuuni-, ja liima-asemalaitteineen.
 Linjasto muutettiin samalla servomoottorikäyttöiseksi ja suunnittelu
 käsitti uusien moottorien sijoitukset vaihteisto- ja hihnakäyttöineen.

2. Sähkösuunnittelu

 Vahvuutemme on n. 4 henkilöä sekä tarvittaessa Polartek Oy:n
 resurssit 8 henkilöä.
 Suunnitteluohjelmistona AutoCad-ohjelmistot
 Sähkösuunnittelu palvelee kone- ja tehdassuunnittelua, joten
 teollisuuden suunnittelukohteet ovat samoja kuin konesuunnittelussa.
 Tämän lisäksi sähköistyssuunnittelua olemme tehneet julkisiin
 rakennuksiin asuinrakennuksiin ja LVI-laitteiden sähköistyksiin.
 Suunnittelun lisäksi olemme asiakkaan puolesta olleet mukana
 laitevalinnoissa ja –hankinnoissa.
 Olemme myös hoitaneet sähköistyksen urakkakyselyjä ja toimineet
 projekteissa avustajina.
 Lisäksi olemme suorittaneet sähköistystöiden asennusvalvontaa
 mittavissa – useita vuosia kestävissä suurhankinnoissa.

 Erittelyä erilaisista sähkösuunnittelukohteistamme:

 Sähkösuunnittelut 20 kV ja 10 kV jännitteestä pienjännitepuolen
 kulutuskojeille
 Välijännitepuolen 10 kV, 6 kV ja 3 kV moottorikäytöt
 Suurjännitepuolen 110 kV muuntaja - katkaisija suunnittelu
 Moottorikäyttöjen suunnittelut tehtaisiin ja rakennuksiin sekä LVI-laitteille
 Pistorasiat ja muu sähkönjakelusuunnittelu
 Valaistusuunnittelu teollisuuteen, julkisiin rakennuksiin ja asuinrakennuksiin
 Rakennusten ja alueiden ulkovalaistusten sähkösuunnittelut
 Heikkovirtajärjestelmien, kuten puhelin, paloilmoitus, äänentoisto,
 kulunvalvonta ym. suunnittelu
 Sähköistyssuunnittelussa olemme huomattavassa määrin selvitelleet
 vanhojen tehtaiden ja rakennusten asennusten korjauksia ja uusintoja.

 3. Automaatiosuunnittelu

 Vahvuutemme 1… 2 henkilöä, tarvittaessa Polartek Oy:n resurssit 10 henkilöä.
 Työssä käytetyt ohjelmistot tilaajan mukaisilla vaatimuksilla. 
 Automaatiosuunnittelu palvelee kone-, tehdas- ja sähkösuunnittelua hoitaen
 prosessin toiminnan toteutumisen.
 Suunnittelukohteet ovat samoja kuin em. kone- ja sähkö-suunnittelukohteissa.
 Suurin osa automaatiosuunnittelustamme on tehty kaivostoimintaa ja metallin
 jalostusta palvelevalle teollisuudelle.
 Automaatiosuunnittelun lisäksi olemme asiakkaan puolesta olleet mukana
 laitevalinnoissa ja –hankinnoissa, hoitaneet urakkakyselyt.
 Olemme tehneet myös automaatiotöiden asennusvalvontaa.

 4. LVI-suunnittelu

 Vahvuutemme n. 5 henkilöä
 Suunnitteluohjelmistona AutoCad-ohjelmistot, LVI CADS 11,
 MicroStation 2D- ja 3D- ohjelmistot ja MicroStation V 8.
 Eri laskentaohjelmat putkistojen ja järjestelmien mitoittamiseksi.
 LVI-suunnittelua olemme tehneet teollisuuteen, julkisiin kohteisiin ja
 asuinrakentamiseen.Lisäksi olemme tehneet kaukolämpösuunnittelua
 käsittäen lämpökeskukset ja kaukolämpöputkistojen suunnittelun, sekä
 energian kulutus- ja optimointiselvityksiä.
 Teollisuuden suunnittelukohteet ovat mittavia tehdaslaitoksia, samoja
 kuin em. konesuunnittelussa.
 Suurin osa tehdystä LVI-suunnittelustamme on kohdistunut teollisuuteen.
 LVI-suunnittelun lisäksi olemme asiakkaan puolesta olleet mukana
 laitevalinnoissa ja hankinnoissa, sekä hoitaneet urakkakyselyt.
 Olemme tehneet myös LVI-töiden asennusvalvontaa.

 Erittelyä LVI-suunnittelustamme:

 Kaivoksen murskaamot ja rikastamojen lämmitys ja ilmanvaihtosuunnittelu.
 Kaivoksen kaukolämpö ja höyrynkehityslaitoksen selvitys ja suunnittelu.
 Kaivoksen murskaamo ja palarikastuslaitoksen lämmitysselvitys eri polttoaineilla.
 Kaivostornin (hissitorni) LVI-suunnittelu.
 Kuonajalostamon  rikastamon (Tornion Röyttässä)  LVI-suunnittelu
 Sellu-, kartonki- ja paperiteollisuus eri sähkötilojen, valvomoiden ja
 prosessitilojen LVI-suunnittelut.
 Sellu-, kartonki- ja paperiteollisuuden koneiden huuvien toiminnan
 selvitykset ja lämmön talteenottojen suunnittelua, sekä erikoislaitteistojen
 ja tilojen suunnittelu
 Suurten kattila- ja turpiinilaitosten LVI-suunnittelut.
 Jaloterästeollisuuteen eri tehtaiden prosessitilojen ja aputilojen LVI-suunnittelut:
 ferrokromitehdas, sulatto, kuumavalssaamo, kylmävalssaamo
 hehkutus - peittauslinjojen uusinnat, happojen regenerointilaitokset
 Laboratorioiden, toimistojen ja varastojen suunnittelut.
 LVI-suunnittelussa olemme suunnitelleet erittäin paljon teollisuuden
 sähkötilojen ja valvomoiden jäähdytysten uusintoja.
 Kohteet ovat olleet eri kokoisia 10 kW:sta useiden  MW:n lämpökuormia.
 Sähkötilojen ilmastoinnin kemiallisia suodatuksia olemme myös
 suunnitelleet paljon. 

 5. Erikoisjärjestelmien suunnittelut ja työt

 Sprinkler-sammutusjärjestelmien hankintojen valvonta ja suunnittelun hoito,
 useita mittavia kohteita. Suunnittelussa olemme käyttäneet alihankkijaa.
 Hiilidioksidi-sammutusjärjestelmien hankintojen valvonta ja suunnittelun hoito,
 useita mittavia kohteita.
 Teollisuuden prosessien ja kuljettimien pölynpoistosuunnittelu, useita eri mittavia
 kohteita (mm. kaivoksen murskaamo, sintraamon laitteet ja kuljettimet).
 Putkipostijärjestelmien suunnittelua.
 Kaasujärjestelmien suunnittelua mm. happi- ja argon-putkistot.
 Hätäsuihkujärjestelmien suunnittelua tehtaisiin.

 6. Lausunnot ja selvitykset (ATEX; CE)

 ATEX Direktiivin mukaisten räjähdyssuojausasiakirjojen laadinta.
 Työturvallisuuteen liittyvät riskianalyysien teko ja opastus mm CE-merkintöjen
 tekemiseksi.

 7. Asennusvalvontatehtävät

Useita henkilöitä, jotka toimivat tarvittaessa tilaajan organisaation eri tehtävissä
	- projektipäälliköt
	- asennusvalvojat
	- työnjohtajat3D